Press release

Today, December 15, the Ministry of Public Works, Development and Administration, as Certifying Authority for the Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Romania-Serbia Programme (Interreg-IPA CBC Romania-Serbia Programme), submitted to the European Commission (EC) the fourth interim reimbursement request for the accounting period 2020-2021 for the Interreg-IPA CBC Romania-Serbia Programme, subordinated to the Secretary of State Mr. Florin Cret.

The eligible value of the reimbursement request is 1,515,514.36 euros, of which 1,288,187.13 euros are non-reimbursable external funds (IPA).

The interim reimbursement request, sent to the European Commission, includes authorized and paid expenses related to 9 reimbursement requests submitted by Romanian and Serbian beneficiaries who carry out projects in partnership, financed under the Programme.

The programme has exceeded the estimates for the financial year 2020 on the amounts requested from the EC, the estimate was 14.89 million euros and 15.95 million euros have been requested, therefore there are no financial targets to be reached for the financial year 2020, regarding the decommitment of funds. Moreover, the financial targets for 2021 have been exceeded.

Details: https://bit.ly/2IPEOgC


Astăzi, 15 decembrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Certificare pentru Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, a transmis, către Comisia Europeană, Cererea de plată intermediară nr. 4, aferentă anului contabil 2020-2021 pentru Programul Interreg de cooperare transfrontalieră România-Serbia, aflat în subordinea domnului secretar de stat Florin Creț.

Valoarea eligibilă a cererii de plată este de 1,515,514.36 euro, din care fonduri externe nerambursabile (IPA) de 1.288.187,13 euro.

Cererea de plată intermediară, transmisă către Comisia Europeană, cuprinde cheltuieli autorizate și plătite aferente a 9 cereri de rambursare înaintate de beneficiarii români și sârbi care derulează în parteneriat proiecte finanțate în cadrul programului.

Programul a depășit estimările pentru anul financiar 2020 privind sumele solicitate la CE, respectiv au fost estimate 14,89 milioane euro și au fost solicitate 15,95 milioane euro și nu are ținte financiare de atins pentru anul financiar 2020, în privința dezangajării de fonduri. Totodată, țintele financiare aferente anului 2021 au fost depășite.

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a organizat consultări cu actorii-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul Program au fost publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate în continuare să formuleze propuneri sau observații.


Danas, 15. decembra 2020., Ministarstvo za javne radove, razvoj i upravu, u svojstvu sertifikacionog tela za Interreg-IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, poslalo je Evropskoj komisiji posredni zahtev za plaćanje br. 4, za računovodstvenu godinu 2020-2021, za Interreg-IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, koji je podređen državnom sekretaru Florin Cret.

Prihvatljiva vrednost zahteva za isplatu je 1,515,514.36 evra, od čega 1.288.187,13 evra predstavljaju nepovratna spoljna sredstva (IPA).

Posredni zahtev za plaćanje, upućen Evropskoj komisiji, uključuje odobrene i plaćene troškove koji se odnose na 9 zahteva za refundaciju koji su podneli rumunski i srpski korisnici, koji u partnerstvu implementiraju projekte koji se finansiraju u okviru programa.

Program je premašio procene za finansijsku 2020. godinu što se tiče iznosa traženih od EK, odnosno procenjeno je 14,89 miliona evra, a zatraženo je 15,95 miliona evra, i time je finansijski cilj apsorpcije fondova za 2020. godinu urađen. Istovremeno su premašeni finansijski ciljevi za 2021. godinu.

print

 1,925 total views,  1 views today