Interim reimbursement request sent to the European Commission for the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme

The Ministry of Public Works, Development and Administration (MPWDA), as the Certifying Authority for the Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Romania-Serbia Programme, sent the Interim reimbursement Request No. 6 related to the 2019-2020 accounting year, to the European Commission.

The eligible value of the reimbursement request is 2,639,889.48 euros, of which 2,243,905.92 euros represents non-refundable external funds (IPA). The request includes authorized and paid expenses for 26 reimbursement requests submitted by Romanian and Serbian beneficiaries, which carry out projects in partnership financed under the programme.

In the period 2021-2027, Romania and Republic of Serbia will benefit from non-refundable Community financial assistance for the development of European territorial cooperation programmes and projects, aiming at the balanced development of the entire Community territory, by encouraging cooperation and exchange of good practices between European Union regions, as well as for cooperation with third countries.

All documents of public interest related to the programme are published on the website www.romania-serbia.net.

==========

Cerere de plată intermediară pentru Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Certificare pentru Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a transmis către Comisia Europeană, Cererea de plată intermediară nr.6, aferentă anului contabil 2019-2020.

Valoarea eligibilă a cererii de plată este de 2.639.889,48 de euro din care, 2.243.905,92 de euro – fonduri externe nerambursabile (IPA). Cererea cuprinde cheltuieli autorizate și plătite pentru 26 cereri de rambursare înaintate de beneficiarii români și sârbi, care derulează în parteneriat proiecte finanțate în cadrul programului.

În perioada 2021-2027, România si Republica Serbia vor beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

Toate documentele de interes public referitoare la program sunt publicate pe site-ul www.romania-serbia.net.

==========

Ministarstvo za javne radove, razvoj i upravu (MLPDA), kao sertifikaciono telo za Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, poslao je Evropskoj komisiji, privremeni zahtev za plaćanje br. 6, za računovodstvenu godinu 2019-2020.g.

Prihvatljiva vrednost zahteva za plaćanje je 2.639.889,48 evra, od čega 2.243.905,92 evra – nepovratna spoljna sredstva (IPA). Zahtev uključuje odobrene i plaćene troškove za 26 zahteva za nadoknadom koje su podneli rumunski i srpski korisnici, koji realizuju u partnerstvu projekte finansirane u okviru programa.

U periodu 2021-2027.g, Rumunija i Republika Serbija će imati koristi od bespovratne finansijske pomoći Zajednice za razvoj programa i projekata evropske teritorijalne saradnje, imajući kao cilj ravnotežan razvoj celokupne teritorije Zajednice, podsticanjem saradnje i razmene dobrih praksi između regija Evropske unije, kao i za saradnju sa trećim zemljama.

Svi dokumenti od javnog interesa za ova dva programa su objavljeni na povezanim veb lokacijama www.romania-serbia.net.

print

 1,631 total views,  7 views today