Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier, Serviciului AM Romania - Serbia, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana, 25 iulie 2017

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene organizeaza in data de 25 iulie 2017, ora 10.00 proba scrisa, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului AM Romania – Serbia, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana.

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

CONDITIILE SPECIFICE:

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte ingineresti, stiinte sociale sau in stiinte umaniste si arte
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani

CONCURSUL CONSTA IN:

a) Selectarea dosarelor de concurs;
b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate (in concordanta cu bibliografia afisata)
c) Interviu.

Probele de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.
Toate probele sunt eliminatorii.
Proba scrisa se va sustine in data de 25 iulie 2017, incepand cu orele 10.00.
Data si ora sustinerii interviului vor fi afisate odata cu rezultatele la proba scrisa.
Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala buletinul / cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune pana la data de 19 iulie 2017, la Directia resurse umane a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sediul din Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, urmatoarele documente necesare inscrierii:

 • formularul de inscriere completat (formularul se ia de la secretarul comisiei de concurs la inscriere, fiind disponibil si pe site-ul ministerului);
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. Copia carnetului de munca trebuie sa fie conforma cu originalul, purtand semnatura si stampila persoanelor abilitate in acest sens din cadrul institutiei in care este depus carnetul de munca;
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberarii);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
 • curriculum vitae,
 • precum si un dosar din plastic cu sina si o fotografie tip buletin.

Conform art. 49 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice, iar copiile de pe actele necesare inscrierii se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 037211.14.01.

http://www.mdrap.ro/concurs-pe-perioada-nedeterminata-a-unei-functii-publice-de-executie-vacante-de-consilier-serviciului-am-romania-serbia-directia-am-programe-cooperare-teritoriala-europeana-25-iulie-2017

print

2,196 total views, 1 views today